Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe
Nr 1 w Sułkowicach e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon 12 273 21 99.

2) Został powołany inspektor danych osobowych Pan Michał Skowron i ma Pani/Pan prawo
kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) (na
podstawie zgody) b) (wykonanie umowy) c) (przepisu prawa) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) (zgoda
osoby) b) (przepis prawa) w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie –
Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996), rozporządzeniu MEN
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
w placówce.

4) Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

5) Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych Administratorowi
ma charakter dobrowolny.

9) Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między
stronami umowa.

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać
profilowaniu.

11) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym
czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.