Aktualności

Odwiedził nas teatrzyk z przedstawieniem "Kłopoty sroczki" 

IMG 9869    IMG 9872

https://drive.google.com/drive/folders/1xzGNOrTXUeXR43o4jFya18Nrf7tMZGxi?usp=sharing

*********************************************************

Rekrutacja do Przedszkola

 

ZAKOŃCZYŁ SIE NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLI

 

SAMORZĄDOWYCH

 

NA ROK SZKOLNY

 

2019/2020

 

 

Dalsze terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

18.03.2019 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 Zakwalifikowane dzieci przez komisję rekrutacyjną do przedszkola, to dzieci, które spełniają wszystkie warunki, by je przyjąć.

Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny (jeżeli jest więcej kandydatów niż miejsc wolnych).

 

19 - 20.03.2019 r. -  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola –w postaci pisemnego oświadczenia (do pobrania poniżej) - nie złożenie w/w potwierdzenia oznacza rezygnację z dalszej rekrutacji do przedszkola. Poświadczenie woli składa się tylko w jednym przedszkolu.

Druki „Potwierdzenia woli zapisania dziecka do przedszkola”  są dostępne w kancelarii przedszkola w godzinach od 7.30 do 15.00 oraz można pobrać pod linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1TVHm8d6SJuY-1u427rWyfNQ-xihzexIX?usp=sharing

 

21.03.2019 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 1            *************************************************************************************************

1%   1%   1%   1%   1%

 

z podatku

 

dla PRZEDSZKOLA NR 1

 

W SUŁKOWICACH

  

WYNIK AKCJI 1 %   ODPISÓW ZA ROK PODATKOWY 2017 

DLA PRZEDSZKOLA NR 1 W SUŁKOWICACH to 1057,10  zł

 

Kwota ta zostanie wpłacona przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska na konto Rady Rodziców i zostanie przeznaczona na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych dla dzieci.

Wszystkim zaangażowanym Rodzicom serdeczne dziękujemy

 

i zapraszamy do kolejnej edycji akcji w 2018 r.:

„1% dla Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach”

 

Przypominamy, że:

przekazując 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, jaką jest Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska oraz wskazując w rozliczeniu PIT w odpowiedniej rubryce nazwę naszego przedszkola przyczynicie się Państwo, że te pieniądze trafią do Waszych dzieci.

Dlatego:

zwracamy się do Państwa z prośbą o pamięć i wsparcie inicjatywy na rzecz wyposażenia przedszkola w niezbędne pomoce dydaktyczne, literaturę dziecięcą oraz bieżącą działalność statutową przedszkola                    

w postaci dokonania 1% odpisu od podatku za rok 2018.

 

 Numer KRS:00000052078 z dopiskiem "Przedszkole nr 1 w Sułkowicach"

 

* * * * * * * * 

  

Bezpłatne obiady dla dzieci i młodzieży!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, żeuczniowie szkółpodstawowych i ponadpodstawowych a także dzieci przedszkolnemogą korzystać zbezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2018/2019.

Podstawowy warunek: dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekraczać kwoty 771,00 zł nettona osobę w rodzinie.

Jednocześnie informuje się, że od  miesiąca  października dochód kwalifikujący do pomocy w formie bezpłatnych obiadów będzie wynosił 792,00 zł na osobę w rodzinie.

Informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21

NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019            

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach,  ul. Kwiatowa 16.
1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach (zwane dalej Przedszkolem) gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
2.  Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Przedszkola.
3.  Przedszkole co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
4.  Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
5.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadań, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6.  Przedszkole nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych.
7.  W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Przedszkola z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można uzyskać w sekretariacie Przedszkola, ul. Kwiatowa 16, 32-440 Sułkowice.

 

♥  ♥  ♥  ♥  ♥