Aktualności

KOCHANE DZIECI, DRODZY RODZICE

Nowy Rok Szkolny 2019/2020

Znalezione obrazy dla zapytania obrazki dzieci

Rodzice przyprowadzają swoje dzieci do Przedszkola zgodnie z czasem zadeklarowanym w Deklaracjach

i w Kartach/wnioskach zapisu złożonych w procesie rekrutacji.

Dzieci oddziału Jedyneczek i Dwójeczek mogą wchodzić do Przedszkola drzwiami od strony placu zabaw, gdyż szatnie mają na dole koło swoich sal.

Pozostałe odziały mają szatnie na górze, do których mogą wejść głównym wejściem (po schodach) lub od strony górnego parkingu.

Jeżeli dziecko nie będzie uczęszczało do przedszkola w pierwszych dniach września, prosimy o zgłoszenie tego faktu osobiście w gabinecie dyrektora,nauczycielki oddziału lub telefonicznie u intendentki tel. 798 013 426

WAŻNE 

Dzieci mogą być odbierane z Przedszkola wyłącznie przez Rodziców, prawnych opiekunów dziecka lub osoby upoważnione przez nich w oświadczeniu.

Stosowne oświadczenie o odbiorze dziecka należy niezwłocznie wypisać u nauczycielek w oddziałach.

Osobom obcym oraz nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane

Proces adaptacji dzieci nowoprzyjętych do przedszkola jest sprawą niezwykle istotną - o tym jak pomóc dziecku w pierwszych trudnych dniach pobytu w przedszkolu można poczytać z zakładce na naszej stronie "Gazetka/Galeria" (Artykuły)

 

  Przydziału dzieci do grup dokonuje Rada Pedagogiczna Przedszkola.

Przydział dzieci do poszczególnych grup uwarunkowany jest wiekiem dziecka oraz poziomem funkcjonowania społecznego.

Jeżeli po dokonaniu naboru istnieje możliwość utworzenia w nowym roku szkolnym grupy jednorodnej wiekowo wówczas dzieci przydzielane są do swojej grupy wiekowej, jeżeli nie można zorganizować grup jednorodnych wiekowo, dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo.

W przypadku, gdy kilkoro dzieci osiągnęło ten sam wiek, lecz z powodu ograniczenia liczby miejsc w grupie nie mogą zostać przydzielone do tej samej grupy, o przydziale w każdym indywidualnym przypadku decyduje Rada Pedagogiczna. Decydującym kryterium będzie w/w przypadku miesiąc urodzenia dziecka.

 

***************************************

UWAGA !

Bezpłatne obiady dla dzieci i młodzieży!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, że uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych a także dzieci przedszkolne mogą korzystać
z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2019/2020.


Podstawowy warunek: dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może
przekraczać kwoty 792,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach 
ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 15 00
lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21.

 

**************************************

Niezbędnik Przedszkolaka w Nowym Roku Szkolnym

DZIECI: uśmiech na twarzy i dobry humor

RODZICE:

- pantofle z antypoślizgową podeszwą (podpisane)

- chusteczki higieniczne (dla dzieci najmłodszych "wyciągane z pudełka" ). 

- dla dzieci z oddziału "Jedyneczek" i "Dwójeczek"  (maluszki) dodatkowo jeszcze 

ubranie na zmianę (pozostawione w szatni) oraz kocyk i poduszkę (podpisane)

 Informacje dotyczące wyprawki dla dzieci zostaną przekazane na zebraniu organizacyjnym.

Wszystkim życzymy dużo szczęścia i radości, uśmiechu i wytrwałości, samych przyjemnych dni w Przedszkolu

                           ***********************************************************                                                                                                                     

         Szanowni Państwo

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach,  ul. Kwiatowa 16.
1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach (zwane dalej Przedszkolem) gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
2.  Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Przedszkola.
3.  Przedszkole co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
4.  Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
5.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadań, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6.  Przedszkole nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych.
7.  W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Przedszkola z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można uzyskać w sekretariacie Przedszkola, ul. Kwiatowa 16, 32-440 Sułkowice.

 

♥  ♥  ♥  ♥  ♥